Wij geloven in de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt -  al dan niet als gevolg van psychische problemen. Wij zijn er van overtuigd dat zij met deze talenten waarde toe kunnen voegen aan de maatschappij. Wij willen deze mensen helpen om hun talenten te (her)ontdekken en deze verder laten ontplooien. Dit met als uiteindelijke doel het krijgen van een betaalde baan.

Werk In-zicht is onze doom: een ‘fieldlab’ waarin het bedrijfsleven, onderwijs en de verschillende stichtingen binnen de Dimence Groep pilots uitvoeren om verschillende op vaardigheden georiënteerde loopbaanprogramma’s te ontwikkelen. Daarbij willen we onze klant een programma bieden van de eerste stappen op weg naar werk tot en met duurzaam arbeidsperspectief. Dit op een manier die volledig is geënt op de passie en het talent van onze klant. Dat geeft immers energie!

Transfore, Dimence en De Kern streven naar een dienstverlening waarbij niet alleen oog is voor de psychische problemen van de klant, maar ook aandacht is voor het welzijn op de andere levensgebieden van de klant. Het ROC en Zonecollege spreekt de holistische aanpak van het project aan. Het Groenbedrijf vervult graag een prominente rol in dit project omdat het een ontwikkelbedrijf is, die zijn maatschappelijke rol wil vervullen.

Dat genoemde partijen initiator zijn van Werk In-zicht wil met nadruk niet zeggen dat we ons daarmee toespitsen op een specifieke opleider of werkgeverssector. Wij zien onszelf als kartrekker van de beweging om een betaalde baan voor iedereen bereikbaar te maken.

 

Wij werken samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit onze gecombineerde kennis en kunde hun talenten te laten (her)ontdekken, deze verder laten ontplooien in een sector waar baanperspectief is. Dit willen wij doen aan de hand van een doorlopende lijn met vangnetten.

 

De deelnemers die het project succesvol afronden stromen door naar een arbeidstoeleidingstraject vanuit de gemeente met een betaalde baan als doel. Daarbij streven we naar een baan bij de organisatie waar ze hebben deelgenomen aan het werkproject. Als dit niet mogelijk is, zoeken wij samen met ons netwerk naar een andere werkgever voor de klant.

 

Wij werken aan de volgende projectdoelstellingen:

 • Het ontwikkelen van een Dimence Groep brede integrale (interne en externe) doorlopende lijn naar een betaalde baan. Met als doel om klanten te stimuleren door te groeien naar de trede op de participatieladder die het hoogst haalbaar is voor de klant.
  • Daarbij is het streven om dusdanige samenwerking te realiseren dat vloeiende bewegingen in de doorlopende lijn gemakkelijk mogelijk zijn. Denk daarbij aan afspraken rondom monitoring, evaluatie en voorbereiden op een (nieuw) beschutte werkplek of betaalde baan.
 • Het ontwikkelen van kleine lokale pilots om practice-based te onderzoeken wat werkzame factoren zijn in het toeleiden naar een betaalde baan.
 • Het evalueren van de lokale pilots om belemmerende en succes bepalende factoren in zicht te krijgen en hierop door te ontwikkelen.
  • Daarbij wordt onderzocht welke vorm van toewerken naar een betaalde baan de voorkeur heeft voor de doelgroep;
  • Daarbij wordt onderzocht welke vorm van onderwijs het best passend is voor de doelgroep;
  • Daarbij wordt onderzocht wat werkgevers nodig hebben om klanten op lange termijn aan zich te kunnen blijven verbinden;
  • Daarbij wordt onderzocht of klanten zowel op kortere (< 3 maanden) als op langere termijn (> 6 maanden) in staat zijn hun betaalde baan te houden na afloop van Werk In-zicht.