Overslaan en naar de inhoud gaan

ANBI status

Koptekst
ANBI status

Inhoud

Impluz heeft de ANBI status.

Naam
Stichting Impluz
Publiek bekende naam Impluz
Contactgegevens secretariaat: Pikeursbaan 3, 7411 GT Deventer; Postbus 390 7400 AJ Deventer; t: 0570-604900 e: [email protected]
RSIN 8 0 0 2. 6 9. 9 4 9 KvK 41030603
BTW-identificatienummer NL800269949B01

Beleid
Beleidsplan Impluz

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
Impluz maakt onderdeel uit van de Dimence Groep.
Bekijk de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden van de Dimence Groep.

Beloningssysteem
Impluz valt onder de gezamenlijke directie van WijZ, Stichting De Kern, Jeugd ggz en Impluz. Medewerkers van Impluz ontvangen salaris volgens de CAO welzijn. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis van hun kennis en ervaring. Impluz hanteert de gedragscode “Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”, opgesteld door de MO groep.

Stichting Impluz
Impluz is opgericht als een organisatie voor innovatie en preventieve activiteiten. Het doel van de stichting is om activiteiten te bieden die gezond gedrag bevorderen, om zo bij te dragen aan een gezond leven van inwoners in ons verzorgingsgebied. Daarnaast heeft Impluz het doel om laagdrempelige vernieuwende concepten te ontwikkelen en uit te voeren binnen het WMO-domein.

In de statuten is het volgende opgenomen over het doel van Impluz:

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke gezondheid, het welzijn en het verlenen van maatschappelijke dienstverlening.
 2. De stichting kan haar doel verwezenlijken met alle wettige middelen.
 3. Mede tot het doel van de stichting wordt gerekend:
  • Het organiseren van activiteiten op het gebied van preventie;
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van trainingen en opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;
  • Het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover de stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent;
  • Het oprichten en exploiteren en in stand houden van een of meer instellingen met bijbehorende voorzieningen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, en de daarvoor vereiste organisatie of organisaties;
  • Het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;
  • Het deelnemen in en het voeren van bestuur en beheer over andere rechtspersonen, ondernemingen en instellingen, mits de (beoogde) werkzaamheden van die andere rechtspersoon, instelling of onderneming direct of indirect verband houdt met of bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;
  • Het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken) voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;
  • Het in dienst hebben van personeel; en
  • Al hetgeen dat met het in dit artikel bepaalde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 5. Zolang de “Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958” in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting afgegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.

Documenten
Beleidsplan
Jaarrekening 2023 Impluz
ANBI-formulier 2023